MENU MAKI SUSHI SASHIMI

servis Soupe, salade

MENU 1
MENU 1
15.00 €
MENU M1A
MENU M1A
15.00 €
MENU 2
MENU 2
17.50 €
MENU 3
MENU 3
15.00 €
MENU 4
MENU 4
16.00 €
MENU 5
MENU 5
14.50 €
MENU 6
MENU 6
15.50 €
MENU 7
MENU 7
18.00 €
MENU M7A
MENU M7A
15.00 €
MENU 8
MENU 8
15.00 €
MENU M8A
MENU M8A
17.00 €
MENU 9
MENU 9
17.00 €
MENU 10
MENU 10
17.00 €
MENU 11
MENU 11
17.00 €
MENU 12
MENU 12
18.00 €
MENU 13
MENU 13
16.00 €
MENU 14
MENU 14
16.00 €
MENU 15
MENU 15
16.00 €
MENU 16
MENU 16
16.00 €
MENU M16A
MENU M16A
18.00 €
MENU 17
MENU 17
17.00 €
MENU 18
MENU 18
18.00 €
MENU 19
MENU 19
16.00 €
MENU 20
MENU 20
17.00 €
P 1
P 1
14.00 €
P 2
P 2
15.00 €
P 4
P 4
16.00 €
P 5
P 5
17.00 €